Kampregels NPK

Om op het NPK te mogen kamperen moet minimaal één begeleider over een kamp erkenning beschikken.
Leiding zonder erkenning kan alleen na overleg met de staf toegelaten worden;

 • Alle deelnemers aan het NPK zijn lid van Scouting Nederland;
 • De binnen Scouting Nederland gehanteerde regels en richtlijnen zijn van toepassing op groepen en deelnemers aan het NPK;
 • Groepen zorgen voor eigen vervoer naar en van het kamp;
  het NPK draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid;
 • Ongemerkt materiaal (pionierhout) behoort het NPK toe;
 • Bij aankomst melden bij je eigen (speltak)staf, die het terrein aanwijst;
 • ’s Avonds en ’s nachts is in ieder geval één van de leiding nuchter bij de groep aanwezig;
 • Het gebruik van een chemisch toilet is verplicht;
 • Honden en andere dieren zijn niet toegestaan;
 • Caravans, campers en vouwwagens zijn niet toegestaan;
 • Overnachten van leiding op donderdagavond is niet toegestaan;
 • Stoken van pallethout en hout met verf en spijkers is niet toegestaan;
 • Het bezoeken van het oefendorp door deelnemers is te allen tijde verboden;
 • Gebruik van alcohol op het NPK is alleen toegestaan aan personen vanaf 18 jaar op het eigen kampterrein uit het zicht van anderen of in de Kruk;
 • Drugs zijn absoluut niet toegestaan op het NPK.

Veiligheid in het NPK
Veiligheid is voor de NPK-organisatie een zeer belangrijk onderwerp, dat constant aandacht vergt. Het aspect veiligheid binnen het kamp wordt ondersteund door een aantal organisatie-elementen zoals Brandweer, Medische Dienst, Bewaking, Telefoondienst en een stafdienst Welzijn, arbo en Kwaliteit. Daarnaast wordt door de staven van de deelkampen aandacht besteed aan veiligheid en instructie op het gebied van veilig kamperen. Kampvuren moeten te allen tijde onder toezicht zijn, met voldoende blusmiddelen binnen (hand)bereik. Het spreekt voor zich dat hoge vuren niet worden toegestaan. Ook het stoken van pallethout is niet toegestaan. Deelnemende groepen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het eigen kamp. Wij adviseren de groepen een eigen ingevulde arbochecklist ten aanzien van het aspect kamperen op te stellen. Tijdens opbouw en afbraak moet het transport van materiaal de aangegeven wegen aanhouden. Bij het oprijden van het terrein dient men rekening te houden met de aanwezigheid van deelnemers en ten allen tijde stapvoets te rijden! Bij het laden of lossen met behulp van zwaar materieel moeten groepen zelf toezicht houden op de veiligheid, in het bijzonder van aanwezige deelnemers.

Themamaterialen
Verzamel aan het eind van het kamp alle themamaterialen. Deze mogen niet in de afvalcontainer, dus neem dit weer mee naar huis!

Vuur 
Grondvuren zijn in het npk niet toegestaan. Bouw een zo danige vuurplaats (minimale hoogte 50 cm) dat de warmte van het vuur de grond niet kan bereiken. Gebruik bij een tafelvuur zand dat wordt geleverd door het npk, ga dus niet graven in de zandpaden. Informatie hierover is verkrijgbaar bij je eigen speltakstaf. In de Marnewaard mag niet in de houtwallen gehakt worden. Zorg er voor dat houtskool en asresten als ze in de container gestort worden volledig geblust zijn en in vuilniszakken verpakt zijn. Dit in verband met brandgevaar.

Brandhout
De groepen dienen hun brandhout zelf mee te nemen naar de Marnewaard. Overgebleven brandhout moet ook door de groepen zelf weer mee terug worden genomen. Planken, pallets en ander bewerkt hout moeten weer mee terug worden genomen. Dit niet bij het afval neerzetten!!! Stoken van pallethout (i.v.m. vliegvuur) en hout met verf of spijkers is niet toegestaan. Houtskool of stukken verbrand hout meenemen of in afgesloten vuilniszakken naar afval brengen.

Water
Op het terrein zijn aftapplaatsen voor water. Bij deze kranen mag uiteraard niet worden gespeeld, gewassen of afgewassen. Op diverse plaatsen moeten de kranen licht blijven stromen. Dit ter voorkoming van legionellavorming.

Toilet

· Elke speltak van een groep is verplicht tijdens het NPK een chemisch toilet te gebruiken. Groepen moeten zelf zorgen
  voor alle benodigdheden daarvoor, en uiteraard voor het chemisch toilet zelf.
· De centrale kamporganisatie zorgt voor containers waarin de chemische toiletten kunnen worden geleegd. Het legen van
  de toiletten op andere plaatsen is absoluut verboden.
· Wildplassen en wildpoepen is ten strengste verboden.

Accu’s
Het gebruik van losstaande, met vloeistof gevulde accu’s is niet toegestaan.

Roken
Roken tijdens activiteiten en in aanwezigheid van kinderen is niet toegestaan. Lopend roken op het terrein is verboden. Roken is alleen toegestaan op de afgeschermde rookplekken (1 op elk speltakterrein) en op je eigen terrein bij je vuurbak. Spreek elkaar hier op aan en geef het duidelijk door aan bezoekers.

Gebruik van auto’s
>Gebruik van auto’s tijdens het kamp

Gebruik van auto’s voor en tijdens het kamp
– Vanaf donderdagavond 18:00 uur mag groepsmateriaal aangevoerd worden.
– Vanaf vrijdagmiddag 16:00 uur is terrein toegankelijk voor deelnemers.

In principe horen auto’s en fietsen niet thuis op het kampterrein.
Daarom geldt er vanaf zaterdagmiddag 13:00 uur tot dinsdagochtend
10:30 uur op het terrein een rijverbod.

Uitzondering hierop zijn een zeer beperkte groep dienstverleners met
een duidelijk zichtbare rijontheffing.

– Vertrekkende groepen kunnen vanaf maandagmiddag 17:00 uur hun
materiaal ophalen.

Algemeen
– Voor het brengen en halen van deelnemers en/of materiaal dient men
zich te houden aan het verkeerscirculatieplan.
– Auto’s, tractoren, motoren, aanhangers en eventuele containers
dienen na het brengen van deelnemers en/of materiaal direct het
terrein te verlaten en/of geparkeerd te worden op het centrale
parkeerterrein.
– Op het kampterrein wordt stapvoets gereden.
– Het kampterrein is militair terrein, echter hier gelden de normale
verkeersregels. De marechaussee mag en kan bekeuren.

Kamperen en milieu

Tijdens het kamperen maken we gebruik van de natuur en het is belangrijk dat we de flora en fauna zo min mogelijk belasten. Omdat we in het NPK met erg veel mensen op 

een terrein verblijven, stelt dat extra eisen aan het milieuvriendelijk kamperen.

˘  Flora

Het terrein van de Marnewaard is een vrij nieuw gebied, waar veel plantensoorten tot ontwikkeling komen. De bij dit terrein behorende begroeiing zal ingrijpend kunnen veranderen als wij de bodem van ‘voedsel’ voorzien. Dit betekent dat organisch afval zoals etensresten en as in de vuilniszak of container moet. Leg kinderen daarom uit waarom aandacht hiervoor belangrijk is en dat dit in het NPK extra belangrijk is.

˘  Fauna

In dit mooie natuurgebied leven vele bijzondere diersoorten die ook tijdens het NPK zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving moeten kunnen blijven functioneren. Voor ons als deelnemers van het Noordelijk Pinksterkamp is het dan ook zaak, zeker gezien het broedseizoen, om rekening met deze diersoorten te houden.

Vooral tijdens de hike dien je niet af te wijken van de uitgezette route.

 

Naast onze standaard zorg voor de natuur als scout letten we tijdens het NPK ook op:

4 Groene Kampregels

 • We blijven op het gemaaide kampterrein en op paden
 • We betreden afgezette gebieden niet
 • We blijven uit de buurt van nesten, holen, rustplaatsen van wild
 • We houden ons aan aanwijzingen van de staf